Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα voucher Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος

Νέα δράση του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος», που στοχεύει στη βελτίωση δεξιοτήτων σύμφωνα με το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του φορτοεκφορτωτή. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 3.298 εργαζόμενοι φορτοεκφορτωτές ηλικίας 18 έως 60 ετών.

Ο σκοπός της δράσης είναι διττός:
1) η επίτευξη της ομαλής λειτουργικότητας, ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή,
2) η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του φορτοεκφορτωτικού κλάδου και η συγκράτηση της επαπειλούμενης ανεργίας των εργαζομένων στον κλάδο.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
• Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε αδειοδοτημένες δομές των παρόχων κατάρτισης με τη μορφή case studies.

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος θα δώσει τη δυνατότητα στους απασχολούμενους στον φορτοεκφορτωτικό κλάδο να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 9296/300 (ΦΕΚ 749/Β/01.04.2013) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος».
Κάθε επαγγελματίας του φορτοεκφορτωτικού κλάδου, όπως αυτός ορίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4093/2012 και στις εξουσιοδοτικές αυτού κανονιστικές πράξεις, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα παραλάβει την «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Αναλυτικά τo Πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει:
α) το θεωρητικό μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ωφελουμένων σε βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες (όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος), το οποίο θα είναι διάρκειας 120 ωρών και
β) την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων, η οποία θα είναι διάρκειας 30 ωρών.
Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη και θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά εκτός ωραρίου εργασίας των ωφελουμένων. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν εξολοκλήρου (τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό τους σκέλος) από παρόχους κατάρτισης, οι οποίοι θα περιληφθούν σε Μητρώο Παρόχων.

Πρακτική άσκηση: αφορά την απόκτηση των βασικών επαγγελματικών γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο, με τη μορφή της σύνθετης πρακτικής άσκησης, και μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (case study), προκειμένου οι ωφελούμενοι να βελτιώσουν τις επαγγελματικές γνώσεις του θεωρητικού μέρους.

Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος)
α) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α΄ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών που τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
β) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Β του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών,
γ) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις για απευθείας εγγραφή στο Μητρώο Β, σύμφωνα με το εδ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 14366/416 /9-5-2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9-5-2013), όπως αυτή ισχύει.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: 750€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Η λήξη του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) ορίζεται στις 30/04/2015.

Κάθε ωφελούμενος, δικαιούχος επιταγής επαγγελματικής κατάρτισης, οφείλει εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος για την ενεργοποίηση της επιταγής να επιλέξει με αποκλειστικό κριτήριο τις ανάγκες ή/και τις δυνατότητές του, σύμφωνα με τα προσωπικά του κριτήρια και μέσα στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί, τη μεθοδολογία κατάρτισης που ο πάροχος προτείνει (κλασσική κατάρτιση, ή μικτή μέθοδος) καθώς και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης “Σταθμό Γνώσης”, οφείλει να προσκομίσει:
i. Την Αίτηση Συμμετοχής του.
ii. Τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι:
Α) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α΄ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών που τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, υποβάλλουν:
αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , ή διαβατήριο για έλληνες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς για τους ομογενείς ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος για τους υπηκόους που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου και στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος και
αντίγραφο βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, που αναφέρει τη ένταξή του στο Μητρώο Α΄ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και φέρει τον αριθμό Μητρώου Φορτοεκφορτωτή σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 14366/416 /9-5-2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9-5-2013), ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει,
Β) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Β του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, υποβάλλουν:
αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο για έλληνες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς για τους ομογενείς ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος για τους υπηκόους που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου και στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
και αντίγραφο βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, που αναφέρει τη ένταξή του στο Μητρώο Β΄ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και φέρει τον αριθμό Μητρώου Φορτοεκφορτωτή σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 14366/416 /9-5-2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9-5-2013), ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει,
Γ) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις για απευθείας εγγραφή στο Μητρώο Β, σύμφωνα με το εδ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 14366/416/9-5-2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9-5-2013) ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει, υποβάλλουν:
αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο για έλληνες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς για τους ομογενείς ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος για τους υπηκόους που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου και στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
και Αντίγραφο του βιβλιαρίου επαγγελματικής ταυτότητας ή Βεβαίωση του Επαγγελματικού σωματείου στο οποίο είναι μέλος ή Βεβαίωση αναγγελίας η οποία είχε εκδοθεί από την αρμόδια Επιτροπής Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς ή Λιμένος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3919/2011 ή τα κατά περίπτωση οριζόμενα από τις περιπτώσεις δ ή ε του εδ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 14366/416/9-5-2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9-5-2013) ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι κάτοχος άδειας χειρισμού φορτοεκφορτωτικού μηχανήματος ή φορτοεκφορτωτικού οχήματος υποβάλλει επιπλέον υποχρεωτικά και αντίγραφο της άδειας αυτής.

Συνεπώς αν είσαι εργαζόμενος φορτοεκφορτωτής μην χάνεις χρόνο και συμπλήρωσε άμεσα την αίτηση συμμετοχής σου ! Το κέντρο δια βίου μάθησης 1 “Σταθμός Γνώσης” στα πετράλωνα είναι πιστοποιημένο και εγκεκριμένο κέντρο διαχείρισης τέτοιων προγραμμάτων. Θα σε ενημερώσουμε έγκαιρα για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείς για να κατοχυρώσεις το επιδοτούμενο πρόγραμμα  !

Είσαι ενδιαφερόμενος και θέλεις να κάνεις αίτηση; Πάτησε εδώ

Comments are closed.