Όροι συμμετοχής διαγωνισμού

1.  Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και τα δώρα αποτελούν μέρος των παρόντων όρων. Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν συμμορφώνεται προς τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις είναι άκυρη. Διοργανωτής του Διαγωνισμού είναι o Εκπαιδευτικός όμιλος Σταθμός Γνώσης Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης στα Πετράλωνα.

2.  Δικαίωμα συμμετοχής-δήλωσης στον παρόντα προωθητικό διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες internet άνω των 14 ετών, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα («Δικαιούμενοι Συμμετοχής»).

3. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

4.  Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 18.00μ.μ. της 16ης Απριλίου 2018 και θα λήξει στις 23:59:59μ.μ. της 24ης Μαΐου 2018.

5.   Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με τους εξής τρόπους:

Κάθε φορά που οποιοσδήποτε Δικαιούμενος Συμμετοχής εισέρχεται στο Facebook: Σταθμός Γνώσης έχει τη δυνατότητα να δηλώσει συμμετοχή στην κλήρωση των υποτροφιών ή των tablet εφόσον καταχωρήσει τα στοιχεία του στην ειδική φόρμα συμμετοχής της συγκεκριμένης σελίδας.

6.   Όλες οι συμμετοχές θα τοποθετούνται στην κλήρωση για τα τρία tablet, τις τρείς δωρεάν υποτροφίες και τις τέσσερις υποτροφίες με έκπτωση 50% . Κάθε Δικαιούμενος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει τη συμμετοχή του μόνο για μια φορά εφόσον καταχωρήσει στη σχετική φόρμα τα στοιχεία επικοινωνίας του.

7. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00μ.μ ηλεκτρονικά στα γραφεία του Σταθμού Γνώσης. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

8.  Οι 3 Δωρεάν υποτροφίες  περιλαμβάνουν τα δίδακτρα του έτους 2018-2019 (χωρίς τη θερινή προετοιμασία) ενώ οι 4 υποτροφίες με έκπτωση 50% περιλαμβάνουν τα δίδακτρα του έτους 2018-2019 με έκπτωση 50% (χωρίς τη Θερινή προετοιμασία), σε όποια τάξη επιθυμεί ο μαθητής καθώς και τα έξοδα εγγραφής. Δεν περιλαμβάνουν την αγορά βιβλίων.

9.  Οι τυχεροί που θα κερδίσουν τις υποτροφίες καθώς και αυτοί που θα κερδίσουν τα tablets, θα ειδοποιηθούν με email από τον Σταθμό Γνώσης. Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν στην σελίδα του Facebook: Σταθμός Γνώσης .

10. O κάθε τυχερός θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ενημέρωσής του. Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του δώρου θα γίνει νέα κλήρωση. Ομοίως, σε περίπτωση που δεν επαληθευτεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του νικητή ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με αυτόν θα γίνεται νέα κλήρωση.

11. Οι υποτροφίες δεν μεταβιβάζονται ούτε ανταλλάσσονται με άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό.

12. Με την αποδοχή των όρων οι τυχεροί νικητές συναινούν στη χρήση του ονόματος και της φωτογραφίας τους για διαφημιστικούς σκοπούς σε πάσης φύσης προωθητικό υλικό (κατάλογοι, internet, καταχωρήσεις, δελτία τύπου, newsletters, κ.λπ.).

13. Η επεξεργασία όλων των δεδομένων θα γίνει με βάση τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Νόμος περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

14. Ο διοργανωτής τηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού ή να μεταθέσει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης κατά την κρίση του. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν στο Facebook: Σταθμός Γνώσης. Οι ως άνω τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Ο διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

15. Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: προσβολή από ιούς υπολογιστών, παράνομη ενέργεια ή επέμβαση, απάτη, τεχνικά προβλήματα επηρεάζεται προσωρινώς η ομαλή εξέλιξη του διαγωνισμού.

16. Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη υποστεί οποιοσδήποτε νικητής κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων με την υποτροφία.

17. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.

18. Μόνο μία (1) συμμετοχή ανά email και υποψήφιο είναι δεκτή.

19. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 210-3479073.

Με τη συμμετοχή μου στο Διαγωνισμό ΣΥΝΑΙΝΩ ότι η  επεξεργασία όλων των δεδομένων μου θα γίνει με βάση τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Νόμος περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).