ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FOKAS & ΝΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 15-29 ΕΤΩΝ

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης ανέργων ηλικίας 15-29 ετών της εταιρείας FOKAS. Κάνε την αίτησή σου Τώρα.

Το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, ως Φορέας της Ένωσης ΕΣΕΕ/ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΕΕΔΕ στην οποία έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιεί μέρος συγχρηματοδοτούμενου έργου για την υλοποίηση εξατομικευμένων υπηρεσιών με τίτλο: «Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας ύστερα από απολύσεις και αυτοαπασχολουμένων των οποίων η δραστηριότητα σταμάτησε στα καταστήματα ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. στην Ελλάδα» (κωδικός EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS).

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου συμπεριλαμβάνεται και η παροχή εξειδικευμένων ενεργειών σε 500 άνεργους νέους/ες ηλικίας 15 έως 29 ετών (ΠΡΟΣΟΧΗ αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 14/5/1986 μέχρι και 13/5/2001) για τις περιοχές Αθήνα, Βόλο και Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά:

Ενέργεια Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική

Ενέργεια Β: Κατάρτιση (συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτισης και εξειδικευμένη κατάρτιση/ επιμόρφωση),

Ενέργεια Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας

Ενέργεια Δ: Επιδότηση Κινητικότητας


Επαγγελματική συμβουλευτική
Προβλέπονται 25 ατομικές συνεδρίες υποστήριξης, με επίδομα συμμετοχής ύψους 1.250 ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένου φόρου), δηλαδή 955 ευρώ καθαρά.

Κατάρτιση
Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης  επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών είτε σε προγράμματα  εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης-κατάρτισης μικρότερης διάρκειας.  Για τις 300 ώρες συμμετοχής στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση  προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα συμμετοχής ύψους 1.800 ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένου φόρου), δηλαδή 1.375, 20 ευρώ καθαρά.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Hμερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ανέργων : Τρίτη 26 Απριλίου 2016 έως και Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ολοκληρωμένο φάκελο συμμετοχής που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1) Αίτηση συμμετοχής

2) Δικαιολογητικά:
α) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

γ) Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ

δ) Φωτοτυπία τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίο, πιστοποιητικό)

ε) Βεβαιώσεις παρακολούθησης τελευταίου προγράμματος κατάρτισης ή απασχόλησης

στ) Βεβαίωση ενσήμων ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ)

ζ) Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (ατομικό ή/και οικογενειακό)

η) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται τα εξής:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι i) είμαι άνεργος/η για το διάστημα (σε μήνες), ii) δεν έχω τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα, iii) δεν έχω συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και iv) τα στοιχεία που έχω προσκομίσει και δηλώσει είναι αληθή και έγκυρα».

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής του φακέλου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναγράφουν στον φάκελο την ένδειξη: «EGF-FOKAS». Συγκεκριμένα:

 για Αθήνα: «EGF – FOKAS – ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑΣ»
Εμμ. Μπενάκη 71Α
Αθήνα, Τ.Κ. 10681

για Θεσσαλονίκη: «EGF – FOKAS – ΕΚΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Αισώπου 24 & Προμηθέως
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627

για Βόλο: «EGF – FOKAS – ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΛΑΡΙΣΑ»
Τζαβέλλα 4,
Λάρισα, Τ.Κ. 41222

Εμπρόθεσμη θεωρείται η αίτηση βάσει της ημερομηνίας που αναγράφεται στο φάκελο από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που κατατεθεί ο φάκελος αυτοπροσώπως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως εξής:

ΕΚΠΑ Αθήνας

Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-13.00

ΕΚΠΑ Θεσσαλονίκης

Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-13.00

Περιφερειακό Παράρτημα ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Θεσσαλίας – Λάρισα

Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-13.00

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε και στο επίσημο site της ΙΝΕ-ΓΣΕΕ http://www.inegsee.gr/

Εκδήλωσε ενδιαφέρον Τώρα!

Comments are closed.