Νέο voucher ηλικίας 18-24 ετών

Αν είσαι άνεργος κάνε την αίτηση σου εδώ.

Ανακοινώθηκε το νέο voucher ηλικίας 18 εως 24 ετών το οποίο και αφορά 12.600 νέες θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί σε 4 διαφορετικές δράσεις ανάλογα με τους τομείς που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες και συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

 1. Λιανικό Εμπόριο (www.esee-emporio.gr)
  (4.000 άνεργοι Πανελλαδικά και 1.100 στον Νομό Αττικής)
 2. Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (http://edu.sepe.gr)
  (3.000 άνεργοι Πανελλαδικά και 775 στον Νομό Αττικής)
 3. Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) (www.logistics-eede.gr)
  (2.000 άνεργοι Πανελλαδικά και 558 στον Νομό Αττικής)
 4. Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα) (www.exagogiko-eede.gr)
  (3.600 ανεργοι Πανελλαδικά και 925 στον Νομό Αττικής)

Συνολικά 12.600 Άνεργοι Πανελλαδικά και 3358 στον Νομό Αττικής

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση). Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:

Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών

Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών


ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33€ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων). Το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20€ ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ:  1471€

Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997.
 2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 3. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 5. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 1. Διάρκεια συνεχιζόμενης Ανεργίας
 2. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2014, ήτοι εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1-31/12/2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

Αναλυτικά τα μόρια που θα μπορεί να αποκτήσει ο κάθε υποψήφιος θα είναι:

Α/Α Κριτήριο Επιλογής Ανάλυση Κριτηρίου επιλογής Μοριοδότηση Κριτηρίου επιλογής 
1 Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας (Μέγιστος Βαθμός: 20 μόρια)*
*Για τη μοριοδότηση υπολογίζεται ως καταληκτική ημερομηνία του χρόνου ανεργίας η λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων συμμετοχής
Από 0-4 μήνες 2 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πρώτο έως και τον τέταρτο μήνα ανεργίας με μέγιστο βαθμό τα 8 μόρια
Από 5-8 μήνες 8 μόρια + 1,5 μόριο ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πέμπτο έως και τον όγδοο μήνα ανεργίας με μέγιστο βαθμό τα 14 μόρια
Από 9 μήνες και άνω 14 μόρια + 1 μόριο ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον ένατο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο βαθμό τα 20 μόρια
2 Ετήσιο Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό (Φορολογικό Έτος 2014) (Μέγιστος Βαθμός: 20 μόρια) α) Ατομικό 0 – 3.500,00 ευρώ β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ 20 μόρια
α) Ατομικό 3.501,00 -5.000,00 ευρώ β) Οικογενειακό 7.001,00 – 10.000,00ευρώ 15 μόρια
α) Ατομικό 5.001,00 – 8.000,00 ευρώ β) Οικογενειακό 10.001,00- 16.000,00 ευρώ 10 μόρια
α) Ατομικό 8.001,00-12.000,00 ευρώ β) Οικογενειακό 16.001,00 – 26.000,00 ευρώ 5 μόρια
α) Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω β) Οικογενειακό από 26.001,00 και άνω 0 μόρια
3 Εκπαιδευτικό Επίπεδο (Μέγιστος Βαθμός: 20 μόρια) Απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπ/σης 20
Απόφοιτος Β΄θμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπ/σης 15
Απόφοιτος Γ’ θμιας Εκπ/σης 10
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μέγιστη Βαθμολογία: 60

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 60 μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει καταθέσει νωρίτερα αίτηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.
 5. Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) *

* αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της (η ημερομηνία διεξαγωγής πρέπει να είναι στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,) .

σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, υποχρεούται να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης). Σε αυτήν την περίπτωση υποχρεούται να επικαιροποιήσει το ατομικό σχέδιο δράσης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υποβολής των ωφελουμένων αρχίζει από 16/2/2016 και λήγει την 31/3/2016 και ώρα 23:59:59.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν μεγάλη ευκαιρία  επιδοτούμενης εργασίας και για ιδιωτικές επιχειρήσεις  καθώς αποκτούν εντελώς δωρεάν εκπαιδευμένο προσωπικό  με τη μορφή πρακτικής άσκησης.

Συνεπώς αν είσαι άνεργος μην χάνεις χρόνο και συμπλήρωσε άμεσα την αίτηση συμμετοχής σου! Το κέντρο δια βίου μάθησης 2 “Σταθμός Γνώσης” στα Πετράλωνα είναι πιστοποιημένο κέντρο διαχείρισης τέτοιων προγραμμάτων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Θα σε ενημερώσουμε έγκαιρα για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείς για να συμμετέχεις στο επιδοτούμενο πρόγραμμα !

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 17:00

Αν είσαι άνεργος κάνε την αίτηση σου εδώ.

Αν είσαι επιχείρηση και θέλεις να κάνεις αίτηση για επιδοτούμενο προσωπικό πάτησε εδώ.

Comments are closed.