Μαθήματα προετοιμασίας Η/Υ – βασικό επίπεδο

Μαθήματα προετοιμασίας Η/Υ – Βασικό επίπεδο

 

Το κέντρο Δια βίου Μάθησης 1 “Σταθμός Γνώσης” διεξάγει σεμινάρια προετοιμασίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και είναι εξεταστικό κέντρο για τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις ECDL και ICT EUROPE. Το κέντρο δημιουργεί ταχύρρυθμα τμήματα για Η/Υ με έναρξη μαθημάτων κάθε μήνα. Τα μαθήματα γίνονται σε ολιγομελή τμήματα ενηλίκων με ευέλικτα ωράρια. Το σύστημα μας εγγυάται την σίγουρη επιτυχία του σπουδαστή στο συγκεκριμένο πτυχίο του ECDL & ICT EUROPE.

To Βασικό επίπεδο εκπαίδευσης πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Για να εκπαιδευτείτε  στο βασικό επίπεδο πρέπει να ολοκληρώσετε τις  παρακάτω 7  θεματικές ενότητες:

1. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής
2. Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων
3. Επεξεργασία Κειμένου
4. Υπολογιστικά Φύλλα
5. Βάσεις Δεδομένων
6. Παρουσιάσεις
7. Πληροφορίες & Επικοινωνίες

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής
Στην ενότητα Βασικές Έννοιες Πληροφορικής, διδάσκεστε τις βασικές τεχνικές δομές ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Για την επιτυχή εξέταση στην ενότητα αυτή, θα πρέπει να έχετε κατανοήσει ορισμένες στοιχειώδεις έννοιες από τον χώρο της Πληροφορικής, όπως οι εξής: Αποθήκευση δεδομένων και μνήμη, περιεχόμενα εφαρμογών λογισμικού Η/Υ, χρήσεις δικτύων πληροφοριών μέσω Η/Υ κ.ά.

Στην ενότητα Βασικές Έννοιες Πληροφορικής, καλείστε επίσης να κατανοήσετε τη χρήση των συστημάτων Πληροφορικής στην καθημερινή ζωή καθώς και σε ποιον βαθμό η χρήση των συστήματων αυτών μπορεί να επηρεάσει τη σωματική υγεία των χρηστών. Τέλος, μετά το τέλος της εκπαίδευσης, θα είστε ενήμερος για νομικά θέματα και ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με τους προσωπικούς υπολογιστές.

Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων
Στην ενότητα “Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων” καλείστε να αποδείξετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες χρήσης που έχετε αποκτήσει στις βασικές εφαρμογές του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήματος. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση να κινείστε και να εργάζεστε αποτελεσματικά στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ, να διαχειρίζεστε και να οργανώνετε αρχεία, να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση καθώς και να μετακινείτε και να διαγράφετε υποκαταλόγους και φακέλους.

Επίσης, μετά την επιτυχή εξέταση στην ενότητα αυτή, θα έχετε τη δυνατότητα να χειρίζεστε εικονίδια και να εργάζεστε σε διαφορετικά παράθυρα/καρτέλες εργασίας. Τέλος, ολοκληρώνοντας την ενότητα “Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων” θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε εργαλεία αναζήτησης, απλά εργαλεία επεξεργασίας και μέσα διαχείρισης εκτυπώσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του λειτουργικού συστήματος.

Επεξεργασία Κειμένου
Στην ενότητα “Επεξεργασία Κειμένου” μαθαίνετε να πραγματοποιείτε βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, την επεξεργασία και την τελειοποίηση ενός εγγράφου στον υπολογιστή, ώστε αυτό να έιναι έτοιμο για χρήση.

Σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη της ενότητας αυτής, θα ασχοληθείτε επίσης και με προηγμένες εφαρμογές, όπως είναι η δημιουργία πινάκων, ηχρήση εικόνων και γραφικών μέσα σε έγγραφα, η εισαγωγή αντικειμένων και η συγχώνευση αλληλογραφίας

Υπολογιστικά Φύλλα
Στην ενότητα αυτή καλείστε να κατανοήσετε τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τα Υπολογιστικά Φύλλα και να χειριστείτε βασικές τους εφαρμογές με σκοπό να δημιουργήσετε, να σχηματίσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε συγκεκριμένες μαθηματικές πράξεις χρησιμοποιώντας βασικούς τύπους και συναρτήσεις, καθώς και να χειριστείτε πιο προηγμένες σχετικές εφαρμογές. Τέτοιες εφαρμογές είναι η εισαγωγή αντικειμένων, η δημιουργία γραφημάτων και διαγραμμάτων κ.ά.

Βασεις Δεδομένων
Στην ενότητα “Βάσεις Δεδομένων”, καλείστε να παρουσιάσετε τις γνώσεις σας στις κυριότερες ιδιότητες και χρήσεις των Βάσεων Δεδομένων και να αποδείξετε την ικανότητά σας στη διαχείρισή τους.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο (2) μέρη:

1. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται τις ικανότητές σας στο σχεδιασμό και στη διάρθρωση μιας απλής Βάσης Δεδομένων. Κατά τη διδασκαλία σας, χρησιμοποιείται μια απλή εφαρμογή Βάσης Δεδομένων.
2. Το δεύτερο μέρος σας καθοδηγεί να εντοπίσετε και να ανασύρετε πληροφορίες από μια υπάρχουσα Βάση Δεδομένων, κάνοντας χρήση των ερωτημάτων (Queries) και των διαθέσιμων εργαλείων για επιλογή και ταξινόμηση. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε αναφορές.

Παρουσιάσεις
Κατά τη διδασκαλία της ενότητας “Παρουσιάσεις”, θα λάβετε γνώσεις και θα αναπτύξετε τις ικανότητές σας στη χρήση εργαλείων για τη δημιουργία παρουσιάσεων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να ολοκληρώνετε μία παρουσίαση, ώστε να είναι έτοιμη για χρήση. Επίσης, θα έχετε τη δυνατότητα να ανταποκρίνεστε άνετα ανάμεσα σε ένα εύρος επιλογών και να δημιουργείτε παρουσιάσεις που θα μπορούν να απευθύνονται σε ποικίλες ομάδες ατόμων από διαφορετικούς χώρους.

Τέλος, στο πλαίσιο της διδασκαλίας για την ενότητα “Παρουσιάσεις”, θα μάθετε να δημιουργείτε γραφήματα και διαγράμματα, που θα μπορούν να συνοδεύονται από ποικιλία ειδικών εφέ.

Διαχειριση Πληροφορών και επικοινωνίες
Στην ενότητα “Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες”, καλείστε να παρουσιάσετε τις γνώσεις και τις δυνατότητές σας στις κυριότερες ιδιότητες και χρήσεις των προγραμμάτων πλοήγησης καθώς και στη διαχείριση εφαρμογών που σχετίζονται με λογαριασμούς και προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο (2) μέρη:

• Το πρώτο μέρος πραγματεύεται τη Διαχείριση Πληροφοριών. Στην υποενότητα αυτή αναπτύσσονται και εξετάζονται οι δυνατότητές σας σχετικά με την εξερεύνηση του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, το τμήμα αυτό συμβάλλει στην εκμάθηση της χρήσης προγραμμάτων περιήγησης ιστοσελίδων (web browser), στην εξερεύνηση διαθέσιμων μηχανών αναζήτησης, στον τρόπο καταχώρησης συγκεκριμένων ιστοσελίδων σε ειδικό φάκελο άμεσης πρόσβασης (bookmarks), καθώς και στην αφομοίωση του τρόπου εκτύπωσης ιστοσελίδων και αποτελεσμάτων αναζήτησης.

• Το δεύτερο μέρος αφορά στις Επικοινωνίες και εξετάζει τα παρακάτω ζητήματα: Θέματα χρήσης των εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λήψη και αποστολή μηνυμάτων, επισύναψη αρχείων ή εγγράφων, διαχείρισης φακέλων ή υποκαταλόγων κ.ά.

Θέλεις να μάθεις τις τρέχουσες προσφορές μας για μαθήματα πληροφορικής; πάτησε εδώ

Θέλεις περισσότερες πληροφορίες  για μαθήματα πληροφορικής; πατήσε εδώ

Comments are closed.