Αίτηση ενδιαφέροντος για εργαζομένους

Φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συνεργασίας με Πάροχο κατάρτισης Κε.Δι.Βι.Μ. 1 «Σταθμός γνώσης»

Όνομα: *

Επίθετο: *

Πατρώνυμο*:

Ημερομηνία Γέννησης*:

Είμαι:  Απασχολούμενος ως φορτοεκφορτωτής και έχω ενταχθεί στο Μητρώο Α του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών που τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενος ως φορτοεκφορτωτής και έχω ενταχθεί στο Μητρώο Β του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών που τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενος ως φορτοεκφορτωτής και πληρώ τις προϋποθέσεις για απευθείας εγγραφή στο Μητρώο Β, σύμφωνα με το εδ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. KYA 14366/416/9-5-2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9-5-2013), όπως αυτή ισχύει

Διεύθυνση: *

Ταχυδρομικός κώδικας*:

Πόλη: *

Αριθμός Δ.Τ. ή Διαβατηρίου*:

AMKA*:

ΑΦΜ*:

E-mail: *

Τηλέφωνο (κινητό): *

Τηλέφωνο (σταθερό):

Αποδοχή Όρων

captcha

Αποδέχομαι την παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, τη διαχείριση τους και τη διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η συμπλήρωση και η αποστολή της παρούσας φόρμας ενδιαφέροντος συνεργασίας στο Κε.Δι.Βι.Μ. 1 «Σταθμός γνώσης» δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.  Με την υποβολή της αίτησης συνεργασίας θα σας σταλεί ενημερωτικό email ότι τη παραλάβαμε. Μόλις ανακοινωθούν οι ωφελούμενοι για το πρόγραμμα «φορτοεκφορτωτών Λιμένος-Ξηράς» και είσαστε ένας από αυτούς  θα ενημερωθείτε αναλυτικά έτσι ώστε να ξεκινήσετε την εκπαίδευση στο κέντρο μας .
*: το πεδίο είναι υποχρεωτικό